Zpřístupnění map III. vojenského mapování (1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000 na stránkách Virtuální mapová sbírka

V roce 2013 oslovil Národní archiv Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.) s nabídkou spolupráce spolu s Historickým ústavem České akademie věd (HÚ ČAV, v.v.i.), v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví (NAKI). Cílem tohoto projektu, financovaného Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI, je navrhnout a ověřit nové postupy digitalizace a zpřístupňování kartografických děl ve webových aplikacích (např. GIS). Digitální mapy vybraných regionů budou použity pro rekonstrukci historické krajiny a sídelních struktur.

V rámci spolupráce s VÚGTK a HÚ ČAV bylo v letech 2013–2015 v digitalizačním centru VÚGTK, kde se digitalizují staré mapy a mapové atlasy pro potřeby řešení projektu, naskenováno celkem 4 475 map III. vojenského mapování v měřítcích 1:25 000 a 1:75 000 a soubor map Dr. J. Bělohlava (Podrobné mapy zemí Koruny české, 1:75 000, 1909–1914) pocházející ze Sbírky map a plánů Národního archivu. Zpřístupnění těchto map pomocí webové mapové služby je důležitým výsledkem řešení tohoto projektu. Celkem v současné době má centrum naskenováno přes 35 000 map a plánů.

V průběhu roku 2014 na základě požadavku Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., České geologické služby Praha a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bylo v digitalizačním centru naskenováno 44 map ze Sbírky map a plánů a Sbírky montánních map a plánů pro česko-saský projekt Archeomontan — středověké hornictví v Sasku a Čechách.

V roce 2015 bylo naskenováno 10 map pro magisterskou práci Vizualizace historie změn v katastrální mapě studenta Aplikované geoinformatiky a kartografie UK V. Klecandy.

Digitalizované mapy jsou zpřístupněny pomocí jednoho z výstupů projektu — Virtuální mapové sbírky.

Chartae Aantiquae.cz

Chartae Aantiquae.cz — Bělohlav