Historie projektu

S využitím počítačů v podnikání a státní administrativě roste počet digitálních dokumentů a potřeba jejich bezpečného dlouhodobého uložení.

Při Národním archivu v Praze proto vzniká Pracoviště pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě — Národní digitální archiv (NDA). Jeho úkolem je mimo jiné najít odpověď na otázku: Jak nakládat s digitálními dokumenty, aby byly i s odstupem času dostupné, čitelné a důvěryhodné?

První úvahy

O možnostech digitální archivace se v českém archivnictví začalo uvažovat v polovině devadesátých let 20. století. Následně vznikly konkrétní výzkumné projekty realizované za účasti Odboru archivní správy MV, ČVUT a Národního archivu v letech 2001–2005. Dílčí zprávy byly publikovány na stránkách Archivního časopisu.

Usnesení vlády č. 11/2004

Konkrétní podobu úvahy o digitální archivaci dostaly v usnesení vlády č. 11 ze 7. ledna 2004. Tímto usnesením vláda uložila místopředsedovi vlády a ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s ministrem informatiky projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. V předkládací zprávě usnesení byla nejen konstatována a zdůvodněna nutnost řešit dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů, ale rovněž byl určen postup směřující k vybudování digitálního archivu. Nejprve měl být při Národním archivu sestaven tým, který připraví podklady pro zpracování projektu. Na jeho základě pak měl být vybudován digitální archiv.

Naléhavost řešení dlouhodobého uchovávání byla zdůrazněna rozvojem eGovernmentu, jehož projekty jsou bez vyřešení digitální archivace jen obtížně realizovatelné. Existenci digitálního archivu předpokládal například i Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 (vládní usnesení č. 500 z 10. května 2006).

Příprava projektu

Tým pro přípravu digitálního archivu byl v Národním archivu ustaven na konci roku 2005. V průběhu roku 2006 shromáždil podklady a vypracoval zadávací dokumentaci. Na jejím základě Národní archiv vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele projektu digitálního archivu. Vítěz tendru následně (v období od července 2007 do února 2009) zpracoval technologický projekt Pracoviště pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Projekt byl dokončen a předán v březnu 2008.

V dubnu 2008 vláda svým usnesením č. 447, k zabezpečení plnění úkolů ve věci vybudování Národního digitálního archivu, schválila čerpání finančních prostředků na vybudování Národního digitálního archivu a uložila ministru vnitra nárokovat finanční prostředky ve výši 85% nákladů projektu z evropských strukturálních fondů v rámci Integrovaného operačního programu. Následně pak byl projekt Národního digitálního archivu uveden v příloze vládního usnesení č. 536 ze 14. května 2008, o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration — příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

Výhody »