Legislativa


Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě („archivní zákon“)

Platné znění (PDF — 350 kB)

Úplné znění Zákona o archivnictví a spisové službě (PDF — 0,98 MB)

Důvodová zpráva k návrhu novely archivního zákona (PDF — 613 kB)


Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů („spisová vyhláška“)

Spisová vyhláška (PDF — 122 kB)

Důvodová zpráva k návrhu spisové vyhlášky (PDF — 253 kB)

Technické řešení »