Výhody

Oproti současnému stavu přinese digitalizace archiválií řadu výhod všem cílovým skupinám projektu.

Výhody pro původce (úřady a další subjekty veřejné správy a soukromého sektoru)

Původci archiválií získají realizací tohoto projektu možnost dlouhodobého uložení digitálních dokumentů způsobem, který neohrozí důvěryhodnost těchto dokumentů v čase.Díky dálkovému přístupu pak budou moci snadno a rychle tyto dokumenty vyhledávat a efektivně je využívat pro svou činnost.

Jde především o:

  • veřejnoprávní původce, tedy subjekty s povinností vést spisovou službu, případně vyřazovat dokumenty ve skartačním řízení dle zákona č. 499/2004, Sb.

Vybrané dokumenty této skupiny jsou předávány akreditovaným veřejným archivům k trvalému uložení. Počet těchto dokumentů v digitální podobě (především s rozvojem eGovernmentu) neustále narůstá.

  • soukromoprávní původce, tedy subjekty bez povinnosti vést spisovou službu

Některé z nich mají za povinnost umožnit výběr archiválií (subjekty zapsané v OR, politické strany, občanská sdružení, nadace, příp. významné fyzické osoby).

  • orgány činné v trestním řízení a soudy

Projekt napomůže zvýšení důvěryhodnosti elektronických dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu a použitelnosti dokumentů jako důkazních materiálů v soudním řízení.

  • zaměstnance veřejné správy pro potřeby výkonu svěřených agend

Výsledky projektu umožní snadno a rychle vyhledat archivní dokumenty a získat jejich digitální či digitalizované reprodukce.

Výhody pro veřejné archivy

Veřejné archivy získají možnost garantovaného uložení digitálních archiválií a reprodukcí archiválií. Díky zvolenému řešení nebude nutné budovat u každého archivu samostatné datové úložiště (finančně i personálně náročné). Archivní portál v důsledku umožní kvalitnější výkon veřejné správy v oblasti informací o archivních dokumentech i samotné zpřístupňování a předkládání těchto dokumentů.

Archivy v současnosti nejsou technicky, ani personálně připraveny na trvalé uchovávání, zpřístupňování a předkládání elektronických dokumentů přesto, že tato činnost je požadována a nařízena příslušnou legislativou.

Úkolem archivářů je provádět výběr, zpracování, zpřístupňování a předkládání archiválií. V současnosti však nemohou sami formulovat pravidla pro provádění výběru elektronických archiválií, tento výběr provést, a elektronické dokumenty zpracovat. Projekt NDA umožní nastavit jejich pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna efektivní práce s elektronickými archiváliemi a omezily se duplicitní činnosti.

Výhody pro veřejnost

Národní digitální archiv bezplatně zprostředkuje veřejnosti přístup k digitálním archiváliím či digitálním reprodukcím kdykoli a odkudkoli pomocí internetu.

Z připravovaného projektu budou profitovat především:

  • občané ve větší vzdálenosti od příslušných archivů, občané s pohybovým hendikepem

Archivní portál umožní studium záznamů o archiváliích i samotných archiválií pomocí dálkového přístupu (prostřednictvím internetu). Pro občany, kteří nedisponují vlastním přístupem k internetu je ve většině obcí k dispozici v místních knihovnách.

  • firmy a živnostníci

Digitalizace archiválií vytvoří podnikatelům další dostupný zdroj informací (např. technických, o výsledcích výzkumu, atd.).

  • soukromí badatelé

Studenti, historici i „amatérští“ badatelé s využitím archivního portálu naleznou vyhledávané informace na dostupném místě (počítač s přístupem k internetu), navíc rychleji (on-line, bez ohledu na provozní dobu archivu) a levněji (dopravní náklady).

  • středoškolští a vysokoškolští pedagogové

Archiválie mohou využít především učitelé humanitních oborů pro příklad některých historických událostí.

Legislativa »