Organization of the Archives

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

celkovy pohledNárodní archiv je od 1. ledna 2005 správním úřadem a ústředním archivem státu přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Sídlem Národního archivu je Praha. V čele NA stojí ředitelka, jíž jsou podřízena oddělení. V čele oddělení stojí vedoucí.


Organizační členění Národního archivu

Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení)

První oddělení Národního archivu spravuje, zpracovává a zpřístupňuje archivní fondy z oblasti politické, finanční, soudní a církevní správy a zemské samosprávy z období feudalismu, vzniklé z činnosti ústředních úřadů, orgánů a institucí starého českého státu (tj. soustátí zemí Koruny české) a Českého království od 12. století do poloviny 19. století.

Po vydání nového archivního zákona přibyly oddělení další úkoly především v oblasti předarchivní péče, a to nejen u světských a řádových církevních institucí, jejichž archivní fondy oddělení spravuje jakožto depozita, ale i u dalších vrcholných orgánů a nstitucí církevního charakteru. Součástí oddělení je badatelna s pravidelným celotýdenním provozem (cca 6000 badatelských návštěv ročně). Pracovníkům oddělení i badatelské veřejnosti je k dispozici knihovna B s knihovním a časopiseckým fondem zaměřeným především na problematiku archivních souborů 1. oddělení a vlastivědnou literaturu.

kontakty »

Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918 (2. oddělení)

Druhé oddělení je koncipováno jako oddělení se zaměřením na archivní fondy státní správy a zemské samosprávy z let 1848–1918. Svěřené archivní fondy ovšem toto časové vymezení výrazně překračují. Převažují archivní fondy většího rozsahu, uzavřené a archivně zpracované, s odlišnými systémy spisové manipulace a s velmi různorodým obsahem.

kontakty »

Oddělení státní správy z let 1918–1945 (3. oddělení)

Oddělení státní správy 1918–1945 (1948) plní v rámci své působnosti zejména tyto úkoly: spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů státní správy a zemské správy pro zemi Českou, a to z období Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně fondů německých okupačních úřadů a fondů československých exilových státních orgánů v zahraničí 1939–1945. Zajišťuje zpřístupňování jednotlivých archivních fondů a umožňuje jejich správní i badatelské využívání. V současné době oddělení již téměř nepřejímá nové písemnosti ze spisoven. Nově se inventarizují zejména archivní fondy z období nacistické okupace či dodatky k jednotlivým fondům ústředních úřadů státní správy.

kontakty »

Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992 (4. oddělení)

Čtvrté oddělení Národního archivu spravuje rozsáhlé archivní soubory unitárních ústředních úřadů státní správy z let 1945–1968 a českých a federálních ústředních úřadů z let 1969–1992 včetně jejich zařízení s celostátní nebo republikovou působností (cca 50.000 bm). Oddělení se podílí na výběru archiválií z uvedeného časového období, zajišťuje zpřístupňování jednotlivých archivních fondů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a to pro účely badatelských žádostí i správních agend (z nichž některé jsou mimořádně rozsáhlé — církevní restituce, třetí odboj, majetkové rešerše, politická perzekuce, státní občanství atp.). Postupně zpracovává svěřené archivní soubory, připravuje je k digitalizaci. Spolupracuje s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR a Ústavem pro studium totalitních režimů a mnoha dalšími institucemi.

kontakty »

Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení)

Oddělení vzniklo 1. ledna 2005 sloučením oddělení informatiky a oddělení specializovaného na předarchivní péči a správu archivních fondů státní správy po roce 1992.

Oddělení vykonává na jedné straně všechny odborné archivní činnosti ve vztahu k legislativně určenému okruhu původců archiválií, současně poskytuje archivu komplexní služby v oblasti základních evidencí archiválií, zajišťuje konverzi archivních pomůcek do elektronické podoby a je garantem rozvoje a realizace informačního systému a administrace archivních aplikačních programů v Národním archivu.

Ve správě oddělení je prozatím pouze 24 archivních fondů převzatých od původců v rámci skartačního řízení, většinou z období po roce 1993. Kromě toho spravuje oddělení dva významné archivní fondy vzniklé z činnosti předchůdců Národního archivu — Archivní registraturu a Ústřední zemědělsko–lesnický archiv.

Počátkem roku 2005 bylo v rámci úseku informatiky zřízeno pracoviště specializované na přejímání, archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů vznikajících u původců v působnosti Národního archivu. Jeho pracovníci mají v prvním období především připravit podklady k projektu a následné realizaci technologického vybavení tohoto pracoviště. Výhledově se předpokládá, že by zajišťovalo zejména po metodické stránce dlouhodobé ukládání tohoto druhu archiválií v celostátním měřítku.

kontakty »

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek (6. oddělení)

Šesté oddělení Národního archivu spolupracuje s určenými soukromoprávními původci a s vlastníky archiválií a poskytuje jim odborné informační služby. Na žádost původců a vlastníků provádí výběr archiválií, pomáhá při jejich evidenci v rámci Národního archivního dědictví a po vzájemné dohodě může přejímat vybrané archiválie do trvalé či dočasné odborné správy.

Oddělení dále provádí výběr archiválií a po dohodě s vlastníkem přejímá archiválie vrcholných a obdobných orgánů politických stran a hnutí, organizací s mezinárodním prvkem, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a profesních komor (s výjimkou těch, které jsou zřízeny ze zákona a spadají do péče 5. oddělení), nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Za zvláštní zmínku stojí spolupráce s organizacemi zahraničních Čechů. Šesté oddělení rovněž plánovitě shromažďuje archivy osobností, které významným způsobem ovlivnily či dokumentovaly dějiny naší vlasti, zejména archivy špičkových politiků, vysokých státních úředníků, publicistů, nakladatelů, funkcionářů sdružení a organizací s celostátní působností a v neposlední řadě historiků, archivářů a badatelů, jejichž odborný zájem je spojen s archivními soubory Národního archivu. Systematicky jsou doplňovány rovněž bohaté archivní sbírky oddělení.

kontakty »

Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti (8. oddělení)

Oddělení, specializované na péči o fotografické, zvukové a kinematografické archiválie, bylo koncipováno v roce 2002.

Kromě svého základního poslání plní oddělení celou řadu dalších úkolů. Prostřednictvím podatelny vede evidenci všech došlých i vlastních spisů archivu, vyřizuje agendu zahraničních rešerší a  tedy organizuje vlastní spisovou službu archivu. Mimo to se zde zařizují služební zahraniční cesty zaměstnanců Národního archivu.

Úsek redakce a tisku zajišťuje redakční zpracování publikací, vydávaných Národním archivem, a to od jejich předtiskové přípravy, přes tisk až po vazbu a jejich distribuci.

Prostřednictvím fotografických ateliérů zajišťuje oddělení, od počátku roku 2005, veškeré fotografické práce archivu pro vnitřní potřebu (výstavy, katalogy, edice, reprodukce archiválií před a po konzervaci, studijní reprodukce negativů atd.) i pro potřeby badatelů, a to včetně pořizování reprodukcí digitálních. Dlouhodobým úkolem je pořizování bezpečnostních reprodukcí archiválií — 35mm mikrofilmů a velkoformátových negativů a jejich studijních kopií.

Vedle výše uvedených úkolů plní oddělení úlohu garanta odborných i společenských akcí, které Národní archiv pořádá. Podílí se na výstavách, ať již přímým autorstvím nebo je pomáhá organizačně zajišťovat. Pořádá nebo organizačně zajišťuje odborné semináře a domácí či mezinárodní konference (také ve spolupráci s ostatními vědeckými pracovišti ČR). Zajišťuje exkurze pro zájemce z řad studentů a odborné veřejnosti. Pro širokou laickou veřejnost pořádá pravidelné projekce kinematografických filmů ze svých bohatých archivních souborů.

Zabezpečuje provoz badatelen a ve spolupráci s ostatními odděleními poskytuje badatelům poradenský servis.

kontakty »

Knihovna (9. oddělení)

Knihovna Národního archivu je odborná archivní knihovna, jejíž knihovní fond vychází z polytematického charakteru archivních fondů a z odborných a služebních potřeb Národního archivu. Knihovna čítá celkem 462 000 svazků především z oboru archivnictví, správy a práva, historie, pomocných věd historických, informatiky — tj. hlavně z oborů společensko–vědních, výběrově z oborů přírodních a technických věd a z dokumentů univerzálního charakteru. Ročně se odebírá 400 titulů periodik domácích i zahraničních. Knihovna Národního archivu je veřejně přístupná čtenářům starším 15 let, kterým poskytuje základní (standardní) veřejné knihovnické a informační služby.

Knihovna se podílí na tvorbě současné a retrospektivní bibliografie oboru archivnictví a zpracovává další bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny. K tomu buduje příslušné dokumentační databáze. V rámci Národního archivu uskutečňuje zahraniční výměnu publikací s archivy a institucemi podobného charakteru. Plní další úkoly vyplývající z legislativních povinností nebo ze spolupráce knihoven ČR (meziknihovní výpůjční služba, aj. meziknihovní služby, účast na celostátních projektech apod.).

kontakty »

Oddělení péče o fyzický stav archiválií (10. oddělení)

Úkolem oddělení péče o fyzický stav archiválií je komplexní péče o uchování archiválií uložených v Národním archivu. Tato péče v sobě zahrnuje vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentů, řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií a ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Na tyto činnosti navazuje preventivní péče, průzkumy fyzického stavu archivních dokumentů, vyhodnocování hygienického režimu depozitních prostor a úkoly související s dezinfekcí archivních fondů.

Oddělení tvoří dva úseky – Úsek konzervování a restaurování archiválií a Úsek vědecko–výzkumný.

kontakty »

Ekonomicko–provozní oddělení (11. oddělení)

Zabezpečuje provoz NA po hospodářské stránce, správu budov, správu sítě a výpočetní techniky.

kontakty »

Útvar ředitelky (12. oddělení)

Útvar je tvořen personalistou, právníkem, interním auditorem a asistentským postem.

kontakty »

na začátek stránky »