Archival Activities — Guide

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Národní archiv vzhledem ke své velikosti a celostátnímu významu zaujímá čelní místo mezi veřejnými archivy České republiky. Je správním úřadem a ústředním archivem státu, který je přímo řízený Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu. Sídlem Národního archivu je Praha.

Schéma historického vývoje Národního archivu a jeho předchůdců

Národní archiv ve svém poslání přímo navazuje na činnost ústředních archivních institucí českého státu s kontinuitou sahající až do období raného středověku. Nejstarší dochovanou písemnou archiválií, která je uložena v jeho archivních fondech je privilegium krále Vladislava II. z roku 1158. Informace, které je možné z archivních dokumentů získat, zasahují do všech oborů lidské činnosti.

Národní archiv na základě platných právních norem (zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, 645/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby) zajišťuje celou řadu správních a odborných činností:

 1. Kontroluje výkon spisové služby, provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytuje vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské služby, dále se zabývá přejímáním archiválií aj.:
  • u organizačních složek státu s celostátní působností, u jejich správních archivů, u jimi zřízených státních příspěvkových organizací a u právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností s výjimkou těch, které si zřídily specializované nebo bezpečnostní archivy;

  • provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u původců, u kterých kontroluje výkon spisové služby;

  • provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u vrcholných a obdobných orgánů politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, profesních komor, církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností a vybraných fyzických osob;

  • provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice darem nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají.

 2. Přejímá k trvalému nebo časově vymezenému uložení za předem dohodnutých podmínek archiválie vzniklé z činnosti:
  • vrcholných orgánů českého státu;
  • státních a samosprávných orgánů a organizací pro zemi Českou v minulosti;
  • vrcholných orgánů politických stran, politických hnutí a občanských sdružení především s celostátní působností, i některých církevních institucí;
  • vybraných fyzických osob a rodin (osobní fondy);
  • nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností atp.
 3. Odborně spravuje uložené archiválie, jejich evidence, třídění, pořádání a zpřístupňování těchto původců:
  • v současné době existujících, u nichž NA kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií;

  • starších ústředních úřadů státní správy (včetně justice) a samosprávy s působností celostátní, pro země Koruny české, jakož i pro zemi Českou a jejich zařízení;

  • vrcholných orgánů politických stran, spolků, veřejnoprávních korporací a jiných sdružení občanů, nadací především s celostátní působností, jakož i některých církevních institucí;

  • některých hospodářských organizací a podniků akciových, družstevních a národních s celostátním významem;

  • vybraných fyzických osob a rodin (osobní fondy a rodinné archivy).

  K využívání archiválií veřejností je nezbytné je nejprve zpracovat. V první řadě je třeba vymezit archivní fondy a sbírky a uspořádat je podle zvoleného schématu. Uspořádaný archivní fond/sbírka je pak v konečné fázi zpracování opatřen archivní pomůckou, která poskytuje informace o původci fondu i informace o obsahu archiválií. Nejčastějším druhem archivní pomůcky je inventář. K podrobnějšímu popisu obsahu jednotlivých archiválií slouží tzv. katalog. Teprve pokud je archivní fond opatřen schválenou archivní pomůckou, je považován za přístupný bez omezení, nestanoví-li příslušný právní předpis nebo dohoda s původcem archiválií jinak. K souhrnné orientaci po archivních fondech/sbírkách Národního archivu slouží jednak on-line přehled archivních fondů a sbírek (zahrnuje všechny archivní fondy s vyznačením přístupnosti pro badatele) a jednak tištěný Průvodce po archivních fondech a sbírkách (v prodeji v badatelnách archivu).

 4. Umožňuje využívání uložených archivních fondů a sbírek veřejností i orgány veřejné správy

  • přímo, studiem v badatelnách

   Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem a interních předpisů využívat každý. Archiválie, jejich reprodukce nebo archivní pomůcky lze využívat přímo v badatelně archivu. Studium v badatelnách upravuje vyhláška č. 645/2004 Sb., z interních předpisů je pak pro zájemce závazný badatelský řád. Zájemce o studium si na základě studovaného tématu vyhledá v Průvodci po archivu nebo v seznamu fondů příslušné archivní fondy. Pracovník badatelny je mu vždy nápomocen radou, případně přivolá ke konzultaci odborného archiváře (správce příslušného archivního fondu). Zájemce o studium je povinen vyplnit badatelský list a při každé návštěvě předkládat průkaz totožnosti. V badatelnách se archiválie předkládají k prezenčnímu studiu. Badatel může podle platných zásad archivu obdržet za úplatu reprodukce studovaných archiválií. Ceny reprodukcí se řídí přílohou č. 4 vyhlášky č. 645/2004Sb (Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy).

  • nepřímo, na základě písemné žádosti

   Především v úředním styku je obvyklý způsob využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií. Tuto žádost může podat právnická i fyzická osoba nebo orgán veřejné správy. Národní archiv odpovídá na písemné dotazy žadatelů vypracováním odborné rešerše, zpracované na základě příslušných archivních dokladů, případně poskytnutím výpisu nebo kopie. Archiv může pouze sdělit a potvrdit údaje, které lze přímo zjistit z dochovaných archiválií, případně může doporučit kontakt na jiný archiv, úřad či organizaci. Nepřísluší mu rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací. Vyřízení komplikované žádosti o rešerši, která vyžaduje průzkum několika archivních fondů a spolupráci několika oddělení archivu může trvat i několik měsíců. Rešeršní služby jsou zpoplatňovány. U některých agend jsou žádosti o rešerši standardní a je možné k jejich podání využít formuláře.

  • další způsoby využívání archiválií:

   Výstavy

   Archiválie jsou zprostředkovávány široké i odborné veřejnosti formou výstav. Archivní výstavy se vždy těšily velkému zájmu veřejnosti. Nejsou pořádány nahodile, ale témata jsou vždy velmi pečlivě volena. Kromě toho, že je možné na výstavách spatřit poklady dokumentující naši národní minulost, mají tyto akce i vysokou odbornou úroveň. Od roku 2001 jsou výstavy pravidelně pořádány ve výstavní síni Archivního areálu v Praze na Chodovci. Kromě vlastních výstav se pracovníci Národního archivu podílejí i na výstavách jiných institucí, především archivů a muzeí — českých i zahraničních.

   Exkurze

   Exkurze pro studenty středních a vysokých škol byly vždy běžnou záležitostí. Po otevření nové budovy archivu v Praze na Chodovci však jejich počet natolik vzrostl, že bylo nutné je poněkud regulovat. Přesto se však pracovníci archivu snaží zajistit exkurze alespoň pro zájemce o historii, pomocné vědy historické a další příbuzné obory — především studenty specializovaných seminářů a škol s humanitním zaměřením, zájmové spolky, kluby atd. Účastníci exkurze mohou shlédnout veřejně přístupné prostory archivu — badatelnu, knihovnu, dále pak některé významné archiválie a jejich uložení, laboratoře a restaurátorské ateliéry, případně sterilizační linku atd. Vše se děje za doprovodu zkušených archivářů a s odborným výkladem. Zájemci o exkurzi se musejí předem objednat, a to min. 2 měsíce předem, nejlépe e-mailem emilie.benesova@nacr.cz

   Vědecká a pedagogická činnost

   Odborní archiváři mohou uložené archivní fondy a sbírky využívat k vlastní vědecké, pedagogické a popularizační činnosti, jejímž výsledkem jsou mimo jiné edice a odborné publikace.

 5. zajišťuje optimální fyzický stav archiválií
  • jejich vhodným uložením v depozitářích;

   Depozitáře Národního archivu poskytují uloženým archiváliím optimální klima, odpovídající potřebám různých typů nosičů informací. Jiné hodnoty teploty a relativní vlhkosti jsou nastaveny v depozitářích, určených pro ukládání archiválií, jejichž nosičem je papír, jiné pro nosiče světlocitlivých vrstev. Speciální trezor chrání pergamenové listiny. Technické parametry byly stanoveny s ohledem na doporučení mezinárodních norem (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 645/2004 Sb.).

  • restaurováním a konzervací poškozených archiválií;

   Nedílnou součástí Národního archivu je pracoviště péče o fyzický stav archiválií. Kromě vědecko-výzkumných úkolů se zabývá především konzervováním a restaurováním všech typů archiválií (běžný aktový materiál, pergamenové listiny, pečeti, vazby, mapy a plány, nejnověji fotografické dokumenty).

  • zhotovováním bezpečnostních a badatelských reprodukcí.

   Bezpečnostní reprodukce jsou jedním ze způsobů ochrany archiválií. V Národním archivu se pořizují od roku 1954. Zhotovují se pro případ zničení originální archiválie na materiál, který je možné dlouhodobě uchovat (archivní mikrofilm). Pro studijní účely jsou k archiváliím I. kategorie, jejichž fyzický stav je ohrožen především častým badatelským využíváním, pořizovány tzv. studijní reprodukce. Studijní kopie jsou pak badatelům poskytovány náhradou za originální archiválie. Mohou být badateli předloženy ve formě 35 mm mikrofilmu, velkoformátové zvětšeniny nebo v podobě digitální. Pro studijní účely mohou být využívány rovněž faksimilové edice.

 6. Spravuje a umožňuje široké odborné veřejnosti využívání bohatého fondu knihovny s více než 500 tisíci svazky.

  Knihovna archivu má statut veřejné knihovny. Půjčování knih je prezenční a řídí se Výpůjčním řádem.

na začátek stránky »