Veřejnoprávní původci a Národní archiv

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů vykonává Národní archiv dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby u řady orgánů a organizací. Tuto činnost zabezpečuje v rozsahu vymezeném v obecné rovině § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. a současně podle § 46. odst. 1, písm. a) a c) téhož zákona Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení).

Oddělení zajišťuje komplexní předarchivní péči u zákonem určených ministerstev, dalších ústředních správních úřadů (např. Úřad vlády, Český statistický úřad, Český báňský úřad), u právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností (např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní fond dopravní infrastruktury), u ostatních organizačních složek státu s celostátní působností a jimi zřízených příspěvkových organizací (např. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Česká filharmonie, Drážní úřad) a také u vrcholných institucí justice (např. Vrchní státní zastupitelství, Nejvyšší soud, Ústavní soud). Celkem se jedná o více než 300 veřejnoprávních původců (XLSX — 35 kB).

Předarchivní péče a výkon činnosti (prvostupňového) správního úřadu zahrnuje řadu odborných činností, které oddělení vykonává:

  • Vede evidenci kompetenčně mu příslušných původců a v případech odůvodněných regionálně vymezenou činností původce nebo uložením příslušných archivních fondů navrhuje přenesení působnosti na státní oblastní archivy podle § 44 písm. q) zákona č. 499/2004 Sb.
  • Provádí průzkumy spisové služby a shromažďuje informace o organizačním vývoji původců.
  • V podobě konzultací, osobních jednání a připomínkování skartačních a spisových norem přispívá ke zvyšování úrovně spisové služby u původců.
  • Převážně ve skartačním řízení provádí odborný výběr archiválií z dokumentů původců; ročně sepíší archiváři oddělení kolem 150 skartačních protokolů (z velké části i samotný výběr provádějí osobně) — např. v roce 2014 bylo navrženo přes 9 tisíc běžných metrů dokumentů a z nich vybráno za archiválie téměř 1500 běžných metrů.
  • Ve spolupráci s jinými odděleními archivu se 5. oddělení podílí též na výběru archiválií, jejich zpracování a konzultační činnosti v oblasti spisové služby u dalších původců (např. církevních institucí, spolků).
  • Provádí u původců kontrolu podle zákona č. 255/2012, kontrolní řád v oblasti spisové služby.
  • Zabezpečuje projekt národního digitálního archivu a specializuje se na přejímání, archivaci a přístupňování archiválií v digitální podobě včetně poradenské činnosti pro archivy v ČR.
  • Vede v prvním stupni správní řízení přestupků nebo správních deliktů s následným uložením sankcí se zaměřením na výkon spisové služby a uchování dokumentů.