Filling Office

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Národní archiv
Archivní 2257/4
149 00 Praha 4


Úřední hodiny podatelny:

pondělí 8:00 — 12:00 13:00 — 17:00
úterý zavřeno
středa 8:00 — 12:00 13:00 — 17:00
čtvrtek zavřeno
pátek zavřeno
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

posta@nacr.cz


Identifikátor datové schránky Národního archivu:

fe3aixh


Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou archivu.
Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí podatelně jako nedoručitelná, podatelna provede jeden opakovaný pokus o její doručení.


Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty: DOC(X), XLS(X), PPT(X) — soubory vytvořené Microsoft Office
PDF/A, ISO 19005 — Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
TXT — prostý text
RTF — (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu


Obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 — Point Photographic Experts Group File Interchange Format
TIF/TIFF, revize 6 — Tagged Image File Format — nekomprimovaný
GIF — Graphic Interchange Format
PNG, ISO/IEC 15948 — Network Graphics


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD


Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.


Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.


Přehled právních předpisů, které upravují způsob, postupy a náležitosti některých právních úkonů, které lze činit vůči archivu elektronickými prostředky prostřednictvím elektronické podatelny archivu:


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ze žádosti musí být zřejmé (§ 14):

  1. kterému povinnému subjektu (tedy kterému úřadu apod.) je určena,
  2. že žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona
  3. musí obsahovat adresu žadatele pro doručování;

nemá-li žádost tyto podstatné náležitosti, není žádostí ve smyslu cit. zákona (tzn., že archiv při jejím zpracování neposkytne informaci podle příslušného ustanovení citovaného zákona, ale zváží, jakou formu odpovědi žadateli poskytne);

dále kdo ji podává, (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, archiv vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k jejich doplnění, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, archiv žádost odloží, resp. v případě žádosti nesrozumitelné a dodatečně neupřesněné, rozhodne o odmítnutí žádosti;

o postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:

  • kdo ho podává (tzn. u fyzické osoby musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, resp. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČO, adresa sídla, resp. adresa pro doručování, kterou může být i elektronická adresa). U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • které věci se týká a co se navrhuje;
  • označení správního úřadu, jemuž je určeno;

Forma podání

Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. faxem nebo elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané archivu, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis např. běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky úřadu a občany atd. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

na začátek stránky »