Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při podávání žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 1. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „zákon“) lze podat prostřednictvím podatelny Národního archivu, a to:
  • ústně do protokolu,
  • písemně v listinné podobě nebo,
  • prostředky dálkové komunikace v elektronické podobě (např. datovou schránkou), nebo,
  • postupem dle ust. § 37, odst.  věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 2. V případě, že žadatel požaduje převzetí písemné informace osobně, uvede to v podané žádosti.
 3. Ze žádosti musí být zřejmé:
  • kterému povinnému subjektu je určena a
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona;
  • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
  • právnická osoba uvede název, identifikační číslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla;
  • adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa žadatele.
 4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.
 5. Elektronická adresa Národního archivu: posta@nacr.cz
 6. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 3 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona.
 7. Národní archiv jako organizační složka státu, jejíž hospodaření je součástí státního rozpočtu ČR stanovuje v souvislosti s poskytováním informací k úhradě nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli Sazebník úhrad nákladů (PDF — 2 MB), přičemž v souladu s ust.§ 17 zákona může archiv jako povinný požadovat od žadatele i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
 8. Poskytnutí informace podle odstavce 7 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, archiv žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

Výše uvedený postup se nevztahuje na poskytování informací o archiváliích nebo z archiválií, které upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.


Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v letech 2001–2004 (PDF — 95 kB)

rok 2018rok 2017rok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2011


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2018 podáno 16 žádostí, ve skutečnosti se však jednalo o žádosti o kopie archiválií v režimu archivního zákona. Skutečná podání v režimu zákona o informacích byla tři. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


Půběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 • Dne 2. října 2018 obdržel Národní archiv žádost J. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 17. 10. 2018.
  Č. j.: NA-978/05-2018 žádost | odpověď | příloha

 • Dne 29. srpna 2018 obdržel Národní archiv žádost J. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 5. 9. 2018.
  Č. j.: NA-2979/12-2018 žádost | odpověď

 • Dne 4. března 2018 obdržel Národní archiv žádost R. M. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 30. 5. 2018.
  Č. j.: NA-978/05-2018 žádost | odpověď

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

V roce 2017 byly podány tři žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

 • Dne 8. června 2017 obdržel Národní archiv žádost JUDr. I. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Odpověď byla žadateli odeslána dne 22. 6. 2017.
  Č. j.: NA-2601/12-2017 žádost | odpověď

 • Dne 18. dubna 2017 obdržel Národní archiv žádost Ing. J. O., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv požádal dne 21. 4. 2017 o doplnění žádosti. Žadatel doplnil potřebné údaje dne 3. 5. 2017. Odpověď byla žadateli odeslána dne 15. 5. 2017.
  Č. j.: NA-1858/12-2017 žádost | žádost o doplnění | doplnění | odpověď

 • Dne 27. ledna 2017 obdržel Národní archiv žádost IRMS CRG., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv odpověděl dne 7. 2. 2017.
  Č. j.: NA-398/12-2017 žádost | odpověď

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

V roce 2016 byly podány tři žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 • Dne 20. září 2016 obdržel Národní archiv žádost pana Bc. M. N., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí Provozního řádu NDA. Národní archiv odpověděl dne 26. 9. 2016.
  Č. j.: NA-3899/05–2016 žádost | odpověď

 • Dne 2. července 2016 obdržel Národní archiv žádost pana JUDr. I. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí údajů o platu a odměnách zaměstnankyně NA. Národní archiv odpověděl v prodloužené lhůtě dne 1. 8. 2016 a požadované informace sdělil.
  Č. j.: NA-1434/11–2016 žádost


 • Dne 22. března 2016 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádá o poskytnutí opisu „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“. Národní archiv odpověděl dne 22. 3. 2016 a požadované informace sdělil.
  Č. j.: NA-1434/11–2016 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

V roce 2015 bylo podáno čtrnáct žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

 • Dne 14. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Heagl, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající užívání právního systému CODEXIS. Národní archiv odpověděl dne 15. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5127/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 11. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost Regionální poradenské agentury, s.r.o., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou dotazy týkající Integrovaného regionálního operačního programu č. 17. Národní archiv odpověděl dne 15. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5110/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 7. prosince 2015 obdržel Národní archiv žádost pana T. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Předmětem žádosti jsou tři dotazy týkající se spolupráce s konkrétními společnostmi. Národní archiv odpověděl dne 10. 12. 2015.
  Č. j.: NA-5024/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 25. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V. (datováno 24. 11. 2015),  níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona  106/1999 Sb. o svobodném přístupu  informacím v platném znění, týkajících se pojištění konkrétních archiválií. Národní archiv poskytl požadované informace dne 8. 12. 2015.
  Č. j.: NA-4859/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 13. listopadu 2015 obdržel Národní archiv datovou schránkou žádost pana J. M. (datováno 10. 8. 2015), adresovanou Magistrátu hl. m. Prahy, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Národní archiv postoupil tuto žádost dne 19. 11. 2015 Magistrátu hl. m. Prahy pro nepříslušnost.
  Č. j.: NA-4733/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 11. listopadu 2015 obdržel Národní archiv žádost pana J. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly informací o pojištění některých archiválií. Žadateli byla dne 24. 11. 2015 poskytnuta odpověď.
  Č. j.: NA-4667/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 5. října 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly informací o hospodaření NA s investičními prostředky v letech 2009–2014. Žadateli bylo dne 15. 10. 2015 sděleno, že požadované informace nalezne ve Výročních zprávách NA publikovaných na zde a zde.
  Č. j.: NA-4103/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 4. září 2015 obdržel Národní archiv žádost pana D. B., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotazy se týkaly výše poplatků vybraných Národním archivem za souhlas s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií a za filmování archiválií. Žadateli byly požadované informace sděleny dne 15. září 2015.
  Č. j.: NA-3738/08–2015 žádost | odpověď

 • Dne 27. března 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Čtyři dotazy se týkaly odměn vyplacených Národním archivem zaměstnancům v roce 2014. Žadateli byly požadované informace sděleny dne 10. dubna 2015.
  Č. j.: NA-1361/12–2015 žádost | odpověď

 • Dne 24. března 2015 obdržel Národní archiv žádost paní A. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Žadatelce byla informace poskytnuta dne 31. března 2015.
  Č. j.: NA-1362/12–2015 žádost | odpověď | příloha

 • Dne 12. března 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dva dotazy se týkaly výběrového řízení do funkce ředitele Moravského zemského muzea v Brně. Žadatel byl informován dne 27. března 2015 o postupu, jakým může požadované informace získat.
  Č. j.: NA-1053/05–2015 žádost | odpověď | odpověď 2

 • Dne 2. února 2015 obdržel Národní archiv žádost pana M. V., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Celkem 23 dotazů se týkalo informací o NDA, digitalizaci a zpřístupnění archiválií. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 16. února 2015.
  Č. j.: NA-80/05–2015 žádost | odpověď | příloha

 • Dne 26. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana  P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Čtyři dotazy se týkaly informace o plánech činnosti Národního archivu v letech 2013–2015 se zvláštním zřetelem na činnost 8. oddělení; dva dotazy se týkaly výročních zpráv NA za roky 2013 a 2014; deset dotazů se týkalo digitalizace prováděné v NA; dalších šest dotazů věnoval žadatel problematice zpracovanosti archivních souborů v NA a jeden poslední dotaz se týkal zástupce ředitelky NA. Požadované informace byly žadateli dle možností poskytnuty dne 9. února 2015.
  Č. j.: NA-300/08–2015 žádost | odpověď 1 | odpověď 2 | odpověď 3 | odpověď 4 | odpověď 5 | příloha 1 | příloha 2

 • Dne 15. ledna 2015 obdržel Národní archiv žádost pana A. P., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dva dotazy se týkaly informace o výši superhrubé mzdy ředitelky a vedoucích všech oddělení Národního archivu a dále výše všech odměn poskytnutých každému ze zaměstnanců NA. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 29. ledna 2015.
  Č. j.: NA-181/12–2015 žádost | odpověď

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

V roce 2014 bylo podáno šest žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ani stížnost ve smyslu citovaného zákona.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

 • Dne 9. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana: J. Č., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o podílu osob se zdravotním postižením. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 26. května 2014.
  Č. j.: NA-2123/12–2014 žádost | odpověď | příloha

 • Dne 6. května 2014 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o výhledech, směřování a odpovědnosti za digitalizaci v NA a digitalizace kartoték v rámci zákona č. 262/2011 Sb. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 20. května 2014.
  Č. j.: NA-2092/12–2014 žádost | odpověď | odpověď 2

 • Dne 24. března 2014 obdržel Národní archiv žádost pana M. B. občana, v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Otázky byly položeny formou dotazníku a týkaly se zajištění funkcionality dohledového systému Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1422/12–2014 příloha

 • Dne 10. března 2014 obdržel Národní archiv žádost občanského sdružení Oživení, o. s., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly veřejné zakázky projektu Národního digitálního archivu, konkrétně: NDA, zadávací řízení na zajištění publicity (ev. č. zakázky v ISVZ: 214136). Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA-1400/05–2014 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3

 • Dne 28. února 2014 obdržel Národní archiv žádost paní G. R., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Dotaz se týkal informace o účtování náhrady za poskytnutí informace. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 10. března 2014.
  Č. j.: NA-51073/04–2014 žádost | odpověď

 • Dne 27. ledna 2014 obdržel Národní archiv žádost paní T. Z., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Patnáct otázek dotazníku se týkalo administrativních nákladů zadávání veřejných zakázek v roce 2013. Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 6. února 2014.
  Č. j.: NA-519/11–2014 žádost 1 | žádost 2 | žádost 3 | odpověď | příloha 1 | příloha 2

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

V roce 2013 bylo podáno osm žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Na všechny žádosti byly v zákonné lhůtě poskytnuty odpovědi. Nebylo vyřizováno žádné odvolání ve smyslu citovaného zákona (resp. nesplňovalo náležitosti dle citovaného zákona). Rovněž nebyla podána žádná stížnost.


Průběžná zpráva o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 • Dne 25. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 30 různorodých dotazů směřovalo především na činnost 8. oddělení Národního archivu. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty v prodloužené lhůtě.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2 | příloha 3

 • Dne 21. 2. 2013 obdržel Národní archiv e-mail podání pana L. A., označené jako odvolání. Podání nesplňuje zákonné náležitosti opravného prostředku, o čemž byl žadatel poučen odpovědí Národního archivu odeslanou dne 28. 2. 2013, přičemž bylo současně konstatováno, že žadatelem požadované informace byly poskytnuty, resp. v případě neposkytnutých bylo zdůvodněno, proč tyto poskytnout nelze.
  Současně žadatel zaslal žádost kanceláři ministra vnitra, (doručena dne 20. února 2013), která tuto postoupila k vyřízení dne 25. 2. 2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, který následně dne 1. 3. 2013 postoupil žádost Národnímu archivu pro věcnou nepříslušnost.
  Č. j.: NA 289/12-2013 žádost | odpověď | postoupení

 • Dne 30. ledna 2013 obdržel Národní archiv žádost pana R. S., se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 8 dotazů se týkalo především digitalizace prováděné v Národním archivu. Žadatel dále požadoval zaslání interních dokumentů NA týkajících se digitalizace a IS, tyto interní dokumenty nebyly s odkazem na § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. žadateli poskytnuty. Ostatní požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 325/12-2013 žádost | odpověď | příloha

 • Dne 4. února 2013 obdržel Národní archiv žádost pana V. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace se týkaly zřizovatele Národního archivu, webových stránek a rozpočtu. Požadované informace byly žadateli sděleny.
  Č. j.: NA 383/12-2013 žádost | odpověď

 • Dne 19. února 2013 obdržel Národní archiv e-mail pana R. S. se žádostí o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v Národním archivu. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 4. 3. 2013.
  Č. j.: NA 556/12-2013 žádost | odpověď

 • Dne 2. dubna 2013 obdržel Národní archiv doporučený dopis pana J. Č. se žádostí o poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Požadoval opisy Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2011 a 2012. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dle jeho požadavku e-mailem dne 5. 4. 2013.
  Č. j.: NA 1129/12–2013 žádost | odpověď | příloha 1 | příloha 2

 • Dne 18. března 2013 obdržel Národní archiv žádost pana L. A., v níž žádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dotazy se týkaly služebních cest zaměstnanců 8. oddělení NA uskutečněných v letech 2010–2012. Požadované informace byly dle možností žadateli poskytnuty, avšak v části týkající se dohledání všech požadovaných informací, které je spojeno s jejich mimořádně složitým a časově náročným vyhledáváním bylo žadateli dne 28. 3. 2013 zasláno vyčíslení nákladů spojených s poskytnutím takovýchto informací podle § 17 odst. 3 zákona. Na tuto odpověď reagoval žadatel e-mailem ze dne 5. dubna 2013, označeným jako „odvolání do nákladů řízení“, avšak odpověď neobsahovala vyjádření o zaplacení požadované úhrady. Odpověď na tento e-mail odeslal NA dne 16. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že žadatel nezaplatil stanovenou úhradu v zákonné lhůtě dle ust. § 17 odst. 5 zákona, Národní archiv žádost odložil.
  Č. j.: NA 912/12–2013 žádost | odpověď s. 1 | odpověď s. 2 | odvolání | odpověď

 • Dne 6. června 2013 obdržel Národní archiv e-mailovou žádost pana R. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Dotazy se týkaly především digitalizace prováděné v NA a rozpočtu NDA. Národní archiv zaslal požadované informace žadateli dne 20. 6. 2013.
  Č. j.: NA 1877/12–2013 žádost | odpověď str. 1 | odpověď str. 2 | odpověď str. 3

 • Dne 25. září 2013 obdržel Národní archiv žádost paní A. K., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Celkem 11 dotazů směřovalo k používání IT technologií Národního archivu a jejich zabezpečení. Požadované informace byly dle možností žadatelce poskytnuty v zákonné lhůtě.
  Č. j.: NA 3355/12–2013 žádost str. 1 | žádost str. 2 | odpověď

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012. V roce 2012 nebyly podány žádné žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., nebyla poskytována žádná rešerše ani jednoduchá odpověď, současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona.


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Národní archiv oznamuje, že v roce 2011 byla podána 1 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na tuto žádost byla v zákonné lhůtě poskytnuta rešerše. Současně se nevyřizovalo ani odvolání proti rozhodnutí ve smyslu citovaného zákona ani neřešily stížnosti.


na začátek stránky »