Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–1945; mikrofilmy)

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Archiválie z tohoto archivního fondu se objednávají a prezenčně půjčují ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci. Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení 1 pracovní den.

Pro objednání je nutno uvést:

  1. číslo fondu (1314/1)
  2. číslo mikrofilmu

V případě zájmu o studium se informujte podrobně o podmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně.

Od druhé poloviny 60. let 20. století probíhal pod vedením Archivní správy Ministerstva vnitra ČSR systematický výzkum bohemik v zahraničních archivech. Velká pozornost přitom byla věnována archivům tehdejší Německé demokratické republiky, především fondům uloženým v bývalém Ústředním státním archivu v Postupimi (Zentrales Staatsarchiv Potsdam). Těžištěm výzkumu se stala zejména problematika meziválečné německé levice a období nacistické okupace českých zemí. Jedním z výsledků studijních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze (dnes Národního archivu) byla objednávka souboru 35 mikrofilmů s dokumenty ústředních nacistických úřadů vztahujícími se k problematice odtrženého pohraničí a Protektorátu Čechy a Morava, především k perzekuci českého obyvatelstva.

Zmíněné mikrofilmy byly uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze již před rokem 1984 a staly se součástí archivní sbírky Sbírka mikrofilmů. K jejich zpracování formou tématického soupisu se přistoupilo až v roce 2005 v souvislosti s řešením grantového projektu Grantové agentury ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945 (edice dokumentů). V soupisu je vždy samostatně rozepsán obsah každého mikrofilmu. Většinu tohoto souboru mikrofilmů tvoří části soudních spisů československých občanů, později protektorátních státních příslušníků a českých obyvatel z území přičleněných v r. 1938 k Říši, ale i německých a jiných státních příslušníků, kteří měli zpravidla nějaký vztah k našemu území (mikrofilmy č. II 2620 — II 2644). Všechny tyto spisy pocházejí z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti (Reichsjustizministerium) a chronologicky spadají do období 1934–1945. Tyto materiály se částečně překrývají s podobně rozsáhlým zpracovaným souborem mikrofilmů (26 kotoučů) pocházejících z téhož fondu, které byly získány v roce 1958 od Státní archivní správy v Postupimi a dnes tvoří v Národním archivu fond Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín. U mikrofilmů obsahujících části soudních spisů byla v regestech zaznamenána jména osob vyskytujících se v těchto spisech, jejich data narození a časový rozsah spisového materiálu. Součástí soupisu je i osobní rejstřík se jmény vyskytujícími v soudních spisech Říšského ministerstva spravedlnosti.

Mikrofilm č. II 2644 obsahuje též fotokopii 1. ročníku (1940) tiskoviny Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vydávané v Berlíně Hlavním úřadem říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti pocházejí též kopie kartotéčních listů zpravidla protektorátních příslušníků z tzv. rejstříku popravených (Mordregister). Pokrývají období 1940–1945 a obsahují základní údaje o osobách, které byly odsouzeny k trestu smrti a popraveny, o rozsudku, o výsledku rozhodnutí ve věci žádosti o milost a místě a datu popravy (mikrofilmy č. II 2645 — II 2649).

Ve zbylých pěti mikrofilmech (mikrofilmy č. II 2616 — II 2619 a mikrofilm č. II 2650) se nacházejí kopie dokumentů Říšského ministerstva vnitra (Reichsministerium des Innern), Říšského ministerstva financí (Reichsfinanzministerium), Říšského ministerstva hospodářství (Reichswirtschaftsministerium), Říšského ministerstva práce (Reichsarbeitsministerium) a Říšského statistického úřadu (Statistisches Reichsamt). Časově spadají v naprosté většině do období 1938–1943, zvláštní pozornost byla při původním výběru kladena zejména na léta 1938–1939. Spisy se týkají především hospodářské podpory německého obyvatelstva v Sudetech, nové správní organizace odtrženého sudetoněmeckého území a jeho hospodářského začleňování do Říše, ale i německých podniků a bank působících na celém území Čech a Moravy. Mikrofilmy dále obsahují písemnosti k výstavbě Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě i organizaci protektorátní správy obecně.


Dokumentace ve formátech PDF:

Informace o fondu (PDF — 47 kB)

Záznamy o archiváliích (PDF — 573 kB)

Rejstřík osobní (PDF — 564 kB)

zpět na stránku Seznamy archivních pomůcek »