Digitální badatelna

Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu čl. 2 odst. 5 (PDF — 735 kB). Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače www.badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.

badatelna_eu_banner

Portál badatelna.eu umožňuje on line přístup k archivním souborům a pomůckám Národního archivu.

Knihy židovských familiantů

obr2

V roce 2013 bylo za finanční podpory JewishGen z USA digitalizováno v Národním archivu všech 190 svazků z archivního fondu „Knihy židovských familiantů“ a 4 svazky knih familiantů moravských židovských náboženských Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)obcí v Hranicích, Kostelci (o. Hodonín) a Kyjově, které jsou uloženy ve fondu „Rada židovských náboženských obcí v krajích českých“. K digitalizovanému souboru byly po dohodě s vedením Archivu Židovského muzea v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě připojeny i knihy familiantů moravských židovských obcí, které byly nalezeny v písemnostech patrimoniální správy (ZA Opava, MZA Brno) a židovských náboženských obcí (AŽMP), celkem 24 svazků. Pro zájemce o dějiny Židů v českých zemích a o židovskou genealogii jsou nyní knihy židovských familiantů přístupné on-line zde.


Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

obr2

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu. V průběhu tohoto roku budou postupně zpřístupněny na Židovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR) www.badatelna.eu. Nejprve to budou svazky z fondu „Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích„ (HBMa), pro jejichž zveřejnění byl po úpravách využit původní inventář.


Policejní ředitelství I — konskripce (1850–1914)

obr3

Kompletní databáze digitalizovaných pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918. V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla.


Indikační skici

obr4

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Národní archiv v minulých letech zdigitalizoval nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České  poloviny 19. století, tzv. indikační skici stabilního katastru. Sekce map byly naskenovány v rozlišení 300 dpi. Celkem bylo zpracováno 9138 map a vyhotoveno bylo 199 006 skenů. Originály map už nebudou badatelům zapůjčovány.

Databáze zpřístupňující indikační skici je k dispozici na webové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://archivnimapy.cuzk.cz, pod sekcí Stabilní katastr, Digitalizované skici. Pokud objevíte chyby v databázi, prosíme o zaslání upozornění na adresu: na1@nacr.cz.

Virtuální archiv listin střední Evropy Monasterium: mezinárodní projekt

obr5

Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Kromě Rakouska a České republiky do projektu vstoupilo Bavorsko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, Itálie a Švýcarsko. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů (např. rukopisů a aktového materiálu) především ze středoevropských klášterů a biskupství.


Z našich fondů a sbírekDesky zemské
desky_zemske

V pondělí 27. listopadu 2017 zpřístupnil Národní archiv badatelské veřejnosti na internetové stránce badatelna.eu prvních 260 knih z fondu Desky zemské větší. Fond je spravován I. oddělením Národního archivu a dohromady obsahuje 1397 knih. Národní archiv počítá s postupnou digitalizací celého fondu tak jako s digitalizací fondů Desky zemské menší (254 knih) a Desky zemské stavovské (63 knih).


Negativy 1. sv. válka
obr6


Šlechtický archiv Vídeň
obr7


Státní tajemník u říšského protektora
obr8


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
obr9


Horní účetní knihy olověných dolů ve Stříbře ze 16. století
obr10


Sbírka plakátů — plakáty z občanské války ve Španělsku
obr11


na začátek stránky »