Organizace archivu

celkovy pohledNárodní archiv je od 1. ledna 2005 správním úřadem a ústředním archivem státu přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Sídlem Národního archivu je Praha. V čele NA stojí ředitelka, jíž jsou podřízena oddělení. V čele oddělení stojí vedoucí.


Organizační členění Národního archivu

Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí (1. oddělení)

První oddělení Národního archivu spravuje, zpracovává a zpřístupňuje archivní fondy z oblasti politické, finanční, soudní a církevní správy a zemské samosprávy z období feudalismu, vzniklé z činnosti ústředních úřadů, orgánů a institucí starého českého státu (tj. soustátí zemí Koruny české) a Českého království od 12. století do poloviny 19. století.

Po vydání nového archivního zákona přibyly oddělení další úkoly především v oblasti předarchivní péče, a to nejen u světských a řádových církevních institucí, jejichž archivní fondy oddělení spravuje jakožto depozita, ale i u dalších vrcholných orgánů a nstitucí církevního charakteru. Součástí oddělení je badatelna s pravidelným celotýdenním provozem (cca 6000 badatelských návštěv ročně). Pracovníkům oddělení i badatelské veřejnosti je k dispozici knihovna B s knihovním a časopiseckým fondem zaměřeným především na problematiku archivních souborů 1. oddělení a vlastivědnou literaturu.

kontakty »

Oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848–1918 (2. oddělení)

Druhé oddělení je koncipováno jako oddělení se zaměřením na archivní fondy státní správy a zemské samosprávy z let 1848–1918. Svěřené archivní fondy ovšem toto časové vymezení výrazně překračují. Převažují archivní fondy většího rozsahu, uzavřené a archivně zpracované, s odlišnými systémy spisové manipulace a s velmi různorodým obsahem.

kontakty »

Oddělení státní správy z let 1918–1945 (3. oddělení)

Oddělení státní správy 1918–1945 (1948) plní v rámci své působnosti zejména tyto úkoly: spravuje archivní fondy vzniklé z činnosti ústředních úřadů státní správy a zemské správy pro zemi Českou, a to z období Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně fondů německých okupačních úřadů a fondů československých exilových státních orgánů v zahraničí 1939–1945. Zajišťuje zpřístupňování jednotlivých archivních fondů a umožňuje jejich správní i badatelské využívání. V současné době oddělení již téměř nepřejímá nové písemnosti ze spisoven. Nově se inventarizují zejména archivní fondy z období nacistické okupace či dodatky k jednotlivým fondům ústředních úřadů státní správy.

kontakty »

Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992 (4. oddělení)

Čtvrté oddělení Národního archivu spravuje rozsáhlé archivní soubory unitárních ústředních úřadů státní správy z let 1945–1968 a českých a federálních ústředních úřadů z let 1969–1992 včetně jejich zařízení s celostátní nebo republikovou působností (cca 50.000 bm). Oddělení se podílí na výběru archiválií z uvedeného časového období, zajišťuje zpřístupňování jednotlivých archivních fondů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a to pro účely badatelských žádostí i správních agend (z nichž některé jsou mimořádně rozsáhlé — církevní restituce, třetí odboj, majetkové rešerše, politická perzekuce, státní občanství atp.). Postupně zpracovává svěřené archivní soubory, připravuje je k digitalizaci. Spolupracuje s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR a Ústavem pro studium totalitních režimů a mnoha dalšími institucemi.

kontakty »

Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení)

Oddělení vzniklo 1. ledna 2005 sloučením oddělení informatiky a oddělení specializovaného na předarchivní péči a správu archivních fondů státní správy po roce 1992.

Oddělení vykonává na jedné straně všechny odborné archivní činnosti ve vztahu k legislativně určenému okruhu původců archiválií, současně poskytuje archivu komplexní služby v oblasti základních evidencí archiválií, zajišťuje konverzi archivních pomůcek do elektronické podoby a je garantem rozvoje a realizace informačního systému a administrace archivních aplikačních programů v Národním archivu.

Ve správě oddělení je prozatím pouze 24 archivních fondů převzatých od původců v rámci skartačního řízení, většinou z období po roce 1993. Kromě toho spravuje oddělení dva významné archivní fondy vzniklé z činnosti předchůdců Národního archivu — Archivní registraturu a Ústřední zemědělsko–lesnický archiv.

Počátkem roku 2005 bylo v rámci úseku informatiky zřízeno pracoviště specializované na přejímání, archivaci a zpřístupňování elektronických dokumentů vznikajících u původců v působnosti Národního archivu. Jeho pracovníci mají v prvním období především připravit podklady k projektu a následné realizaci technologického vybavení tohoto pracoviště. Výhledově se předpokládá, že by zajišťovalo zejména po metodické stránce dlouhodobé ukládání tohoto druhu archiválií v celostátním měřítku.

kontakty »

Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek (6. oddělení)

Šesté oddělení Národního archivu spolupracuje s určenými soukromoprávními původci a s vlastníky archiválií a poskytuje jim odborné informační služby. Na žádost původců a vlastníků provádí výběr archiválií, pomáhá při jejich evidenci v rámci Národního archivního dědictví a po vzájemné dohodě může přejímat vybrané archiválie do trvalé či dočasné odborné správy.

Oddělení dále provádí výběr archiválií a po dohodě s vlastníkem přejímá archiválie vrcholných a obdobných orgánů politických stran a hnutí, organizací s mezinárodním prvkem, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a profesních komor (s výjimkou těch, které jsou zřízeny ze zákona a spadají do péče 5. oddělení), nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Za zvláštní zmínku stojí spolupráce s organizacemi zahraničních Čechů. Šesté oddělení rovněž plánovitě shromažďuje archivy osobností, které významným způsobem ovlivnily či dokumentovaly dějiny naší vlasti, zejména archivy špičkových politiků, vysokých státních úředníků, publicistů, nakladatelů, funkcionářů sdružení a organizací s celostátní působností a v neposlední řadě historiků, archivářů a badatelů, jejichž odborný zájem je spojen s archivními soubory Národního archivu. Systematicky jsou doplňovány rovněž bohaté archivní sbírky oddělení.

kontakty »

Oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti (8. oddělení)

Oddělení, specializované na péči o fotografické, zvukové a kinematografické archiválie, bylo koncipováno v roce 2002.

Kromě svého základního poslání plní oddělení celou řadu dalších úkolů. Prostřednictvím podatelny vede evidenci všech došlých i vlastních spisů archivu, vyřizuje agendu zahraničních rešerší a  tedy organizuje vlastní spisovou službu archivu. Mimo to se zde zařizují služební zahraniční cesty zaměstnanců Národního archivu.

Úsek redakce a tisku zajišťuje redakční zpracování publikací, vydávaných Národním archivem, a to od jejich předtiskové přípravy, přes tisk až po vazbu a jejich distribuci.

Prostřednictvím fotografických ateliérů zajišťuje oddělení, od počátku roku 2005, veškeré fotografické práce archivu pro vnitřní potřebu (výstavy, katalogy, edice, reprodukce archiválií před a po konzervaci, studijní reprodukce negativů atd.) i pro potřeby badatelů, a to včetně pořizování reprodukcí digitálních. Dlouhodobým úkolem je pořizování bezpečnostních reprodukcí archiválií — 35mm mikrofilmů a velkoformátových negativů a jejich studijních kopií.

Vedle výše uvedených úkolů plní oddělení úlohu garanta odborných i společenských akcí, které Národní archiv pořádá. Podílí se na výstavách, ať již přímým autorstvím nebo je pomáhá organizačně zajišťovat. Pořádá nebo organizačně zajišťuje odborné semináře a domácí či mezinárodní konference (také ve spolupráci s ostatními vědeckými pracovišti ČR). Zajišťuje exkurze pro zájemce z řad studentů a odborné veřejnosti. Pro širokou laickou veřejnost pořádá pravidelné projekce kinematografických filmů ze svých bohatých archivních souborů.

Zabezpečuje provoz badatelen a ve spolupráci s ostatními odděleními poskytuje badatelům poradenský servis.

kontakty »

Knihovna (9. oddělení)

Knihovna Národního archivu je odborná archivní knihovna, jejíž knihovní fond vychází z polytematického charakteru archivních fondů a z odborných a služebních potřeb Národního archivu. Knihovna čítá celkem 462 000 svazků především z oboru archivnictví, správy a práva, historie, pomocných věd historických, informatiky — tj. hlavně z oborů společensko–vědních, výběrově z oborů přírodních a technických věd a z dokumentů univerzálního charakteru. Ročně se odebírá 400 titulů periodik domácích i zahraničních. Knihovna Národního archivu je veřejně přístupná čtenářům starším 15 let, kterým poskytuje základní (standardní) veřejné knihovnické a informační služby.

Knihovna se podílí na tvorbě současné a retrospektivní bibliografie oboru archivnictví a zpracovává další bibliografické soupisy literatury z fondu knihovny. K tomu buduje příslušné dokumentační databáze. V rámci Národního archivu uskutečňuje zahraniční výměnu publikací s archivy a institucemi podobného charakteru. Plní další úkoly vyplývající z legislativních povinností nebo ze spolupráce knihoven ČR (meziknihovní výpůjční služba, aj. meziknihovní služby, účast na celostátních projektech apod.).

kontakty »

Oddělení péče o fyzický stav archiválií (10. oddělení)

Úkolem oddělení péče o fyzický stav archiválií je komplexní péče o uchování archiválií uložených v Národním archivu. Tato péče v sobě zahrnuje vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentů, řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií a ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Na tyto činnosti navazuje preventivní péče, průzkumy fyzického stavu archivních dokumentů, vyhodnocování hygienického režimu depozitních prostor a úkoly související s dezinfekcí archivních fondů.

Oddělení tvoří dva úseky – Úsek konzervování a restaurování archiválií a Úsek vědecko–výzkumný.

kontakty »

Ekonomicko–provozní oddělení (11. oddělení)

Zabezpečuje provoz NA po hospodářské stránce, správu budov, správu sítě a výpočetní techniky.

kontakty »

Útvar ředitelky (12. oddělení)

Útvar je tvořen personalistou, právníkem, interním auditorem a asistentským postem.

kontakty »

na začátek stránky »