Kontrola spisové služby

Národní archiv provádí u původců na základě ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. K tomu využívá rámcové metodiky připravené Ministerstvem vnitra. Tato metodika může posloužit i původcům k ověření základního souladu jejich elektronického systému spisové služby s platným právním řádem.