Průvodce pro veřejnost a badatele

Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem využívat každý. Je možné toho dosáhnout těmito způsoby: Z důvodu revize fyzického stavu archivních souborů a kontroly inventárních pomůcek budou od 1. 9. 2014 do odvolání předkládány žadatelům archiválie z archivních souborů veřejné správy z období 1945–1992 v maximálním rozsahu 3 archivních krabic na jeden den a ve lhůtě do 5 dnů, a to ode dne objednání v souladu s Badatelským řádem Národního archivu (PDF — 735 kB) čl. 2 odst. 5. Informace o zpřístupnění uvedená obvykle na straně 2 některých inventářů výše uvedených archivních souborů dostupných např. prostřednictvím vyhledávače badatelna.eu je z výše uvedených důvodů neplatná.

  • přímo studiem archiválií, jejich reprodukcí, nebo archivních pomůcek v badatelně archivu;
  • nepřímo, na základě písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií;
  • prostřednictvím výstavní, přednáškové a pedagogické činnosti.

Studium archiválií v badatelně

badatelna chodovec

Studium archiválií v badatelně upravuje vyhláška č. 645/2004 Sb., ve znění platných předpisů, a z ní vycházející tzv. badatelský řád. Jak postupovat? Každý zájemce o studium si na základě zvoleného tématu vyhledá v průvodci po archivu nebo v seznamu fondů příslušné archivní fondy. V případě potřeby mu poradí pracovník badatelny, který eventuelně zprostředkuje konzultaci se správcem příslušného fondu. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě archivu předložit průkaz totožnosti. K archivním fondům existují archivní pomůcky, které jsou výsledkem zpracování archiválií. V nich lze nalézt informace o obsahu archiválií a základní informace o jejich původci. Na základě archivní pomůcky badatel vybere konkrétní archiválie nebo jejich skupiny a vyplní žádanku (informace o způsobu vyplnění podá dozor badatelny). Podle této žádanky je archivní materiál v příslušné badatelně připraven, nikoli však okamžitě, nebo vzhledem k rozsahu a umístění archiválií v archivech příprava vyžaduje delší dobu. Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Kromě vyžádaných archiválií je v badatelně volně přístupná i příruční knihovna. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úplatu reprodukce. Badateli mohou být archiválie NA předloženy ke studiu v badatelně jím zvoleného státního oblastního archivu nebo státního okresního archivu. Dopravu archiválií si však badatel musí dohodnout s tímto archivem. NA dopravu nezabezpečuje.
Národní archiv poskytuje své služby badatelům ve dvou badatelnách. Badatelny jsou vybaveny tematickou příruční knihovnou, ve kterých jsou jazykové slovníky, encyklopedie, bibliografie, soupisy památek, schematismy, sbírky zákonů od roku 1850 do současnosti, základní díla pro československou a obecnou historii, základní edice pramenů k českým dějinám a české odborné archivní časopisy. Knihy z příruční knihovny se studují ve studovně pouze prezenčně.

Zápůjčky a výpůjčky archiválií (PDF — 44 kB)


Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií

kralupy

Tento způsob využívání archiválií (nepřímý) je obvyklý v úředním styku. Děje se na základě písemné žádosti právnických a fyzických osob (včetně orgánů státní správy a původců archiválií) zaslané archivu. Případné reprodukce archiválií, zhotovené k odpovědi na tyto žádosti jsou opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). Kopie a ověření původcům archiválií nebo jejich právním nástupcům a státním orgánům jsou poskytovány zdarma. Národní archiv odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše, ke kterým má ve svých fondech příslušné archivní doklady. Žádosti o genealogické rešerše je třeba adresovat příslušným státním oblastním archivům, kde jsou uloženy matriky narození, sňatků a úmrtí (podle bývalých krajů). Národní archiv pečuje pouze o genealogické údaje osob židovské národnosti a bývalých šlechtických rodů. Při genealogických rešerších je bezpodmínečně třeba uvést jméno, místo narození, místo úmrtí nebo místo uzavření sňatku. Jinak nelze rešerši zpracovat. Rešeršní služby jsou zpoplatňovány podle Sazebníku (PDF — 642 kB) výše úhrad nákladů… Jejich výše záleží na době a náročnosti práce, která je na rešerši vynaložena. Žádost o rešerši ve fondech Národního archivu je možno podat v badatelně, v podatelně nebo zaslat poštou.

Důležité upozornění! Archiv může pouze potvrdit a sdělit údaje, jež lze přímo zjistit z dochovaných archiválií, které jsou v jeho správě, případně doporučit kontakt na jiný archiv či organizaci. Archivu nepřísluší rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací! Protože vyřízení žádostí a rešerší vyžaduje často spolupráci více pracovníků jednotlivých oddělení archivu a prozkoumání často ještě neuspořádaných archiválií, trvá vyřízení žádostí a rešerší ve složitějších případech až několik měsíců.


Více informací k formulářům zde: Formuláře pro veřejnost


na začátek stránky»