Paginae Historiae z roku 2012, 1 a 2

Paginae historiae 1 — 2012

ph_2012_1

Národní archiv ohlašuje vydání dalšího čísla svého časopisu Paginae historiae. Od letošního roku bude časopis vydáván dvakrát do roka. V prvním čísle je obsaženo celkem pět studií a tři materiálové příspěvky.

Ludmila Sochorová pokračuje ve výzkumu českého divadla na přelomu 18.–19. století, tentokrát se věnuje osobnosti divadelníka Matěje Stuny (1765–1819). Jan Benda sleduje postoj Německé sociálně demokratické strany dělnické k problému nuceného vystěhování obyvatelstva z okupovaného pohraničí v roce 1938. Zlatuše Kukánová podává zevrubnou historii počátečního období existence české bohoslovecké koleje v Římě. Jan Kramář navazuje na svou předchozí studii a sleduje dějiny Poštovního muzea v Praze v letech 1939–1970. V poslední studii pak přináší Vlasta Valeš dějiny Školského spolu Komenský ve Vídni od založení v roce 1872 dodnes.

V materiálové části přináší nejprve Filip Paulus edici deníku správce mapové sbírky Archivu Ministerstva vnitra Františka Bednaříka z let 1939–1942, Milan Vojáček srovnává způsob evidence obyvatel v Praze, Vídni a Berlíně v období před první světovou válkou a trojice autorů Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a David Hubený připravila edici záznamů o rozhovorech mezi Edvardem Benešem a Hubertem Ripkou z let 1932–1938.

V další části obsahuje toto číslo mimo jiné přehled písemností ke sjednocovacímu procesu Itálie z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků z pera Evy Gregorovičové, výroční zprávu archivu za rok 2011 a zprávy o literatuře.


Paginae historiae 2 — 2012

ph_2012_2

Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla ročníku 20 sborníku Paginae historiae. Toto číslo je monograficky zaměřeno na problematiku spisové služby a předarchivní péče. Obsahuje celkem 18 příspěvků k této závažné problematice rozdělených do čtyř částí (Obecné studie, Tematické studie k domácí problematice, Studie k zahraniční problematice, Úvahy a vzpomínky). Studie shrnují současný stav poznání dané problematiky. Věříme, že tradice monografických čísel, ve které by Národní archiv rád dále pokračoval, přispěje ke zkvalitnění našeho časopisu. Vedle monografické části dále upozorňujeme na metodický příspěvek Emilie Benešové k problematice archivního zpracování fotografických archiválií.