Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934–1945; mikrofilmy)

Archiválie z tohoto archivního fondu se objednávají a prezenčně půjčují ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci. Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení 1 pracovní den.

Pro objednání je nutno uvést:

  1. číslo fondu (1314/1)
  2. číslo mikrofilmu

V případě zájmu o studium se informujte podrobně o podmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně.

Od druhé poloviny 60. let 20. století probíhal pod vedením Archivní správy Ministerstva vnitra ČSR systematický výzkum bohemik v zahraničních archivech. Velká pozornost přitom byla věnována archivům tehdejší Německé demokratické republiky, především fondům uloženým v bývalém Ústředním státním archivu v Postupimi (Zentrales Staatsarchiv Potsdam). Těžištěm výzkumu se stala zejména problematika meziválečné německé levice a období nacistické okupace českých zemí. Jedním z výsledků studijních cest pracovníků Státního ústředního archivu v Praze (dnes Národního archivu) byla objednávka souboru 35 mikrofilmů s dokumenty ústředních nacistických úřadů vztahujícími se k problematice odtrženého pohraničí a Protektorátu Čechy a Morava, především k perzekuci českého obyvatelstva.

Zmíněné mikrofilmy byly uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze již před rokem 1984 a staly se součástí archivní sbírky Sbírka mikrofilmů. K jejich zpracování formou tématického soupisu se přistoupilo až v roce 2005 v souvislosti s řešením grantového projektu Grantové agentury ČR Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945 (edice dokumentů). V soupisu je vždy samostatně rozepsán obsah každého mikrofilmu. Většinu tohoto souboru mikrofilmů tvoří části soudních spisů československých občanů, později protektorátních státních příslušníků a českých obyvatel z území přičleněných v r. 1938 k Říši, ale i německých a jiných státních příslušníků, kteří měli zpravidla nějaký vztah k našemu území (mikrofilmy č. II 2620 — II 2644). Všechny tyto spisy pocházejí z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti (Reichsjustizministerium) a chronologicky spadají do období 1934–1945. Tyto materiály se částečně překrývají s podobně rozsáhlým zpracovaným souborem mikrofilmů (26 kotoučů) pocházejících z téhož fondu, které byly získány v roce 1958 od Státní archivní správy v Postupimi a dnes tvoří v Národním archivu fond Říšské ministerstvo spravedlnosti Berlín. U mikrofilmů obsahujících části soudních spisů byla v regestech zaznamenána jména osob vyskytujících se v těchto spisech, jejich data narození a časový rozsah spisového materiálu. Součástí soupisu je i osobní rejstřík se jmény vyskytujícími v soudních spisech Říšského ministerstva spravedlnosti.

Mikrofilm č. II 2644 obsahuje též fotokopii 1. ročníku (1940) tiskoviny Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD vydávané v Berlíně Hlavním úřadem říšské bezpečnosti (Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Z fondu Říšské ministerstvo spravedlnosti pocházejí též kopie kartotéčních listů zpravidla protektorátních příslušníků z tzv. rejstříku popravených (Mordregister). Pokrývají období 1940–1945 a obsahují základní údaje o osobách, které byly odsouzeny k trestu smrti a popraveny, o rozsudku, o výsledku rozhodnutí ve věci žádosti o milost a místě a datu popravy (mikrofilmy č. II 2645 — II 2649).

Ve zbylých pěti mikrofilmech (mikrofilmy č. II 2616 — II 2619 a mikrofilm č. II 2650) se nacházejí kopie dokumentů Říšského ministerstva vnitra (Reichsministerium des Innern), Říšského ministerstva financí (Reichsfinanzministerium), Říšského ministerstva hospodářství (Reichswirtschaftsministerium), Říšského ministerstva práce (Reichsarbeitsministerium) a Říšského statistického úřadu (Statistisches Reichsamt). Časově spadají v naprosté většině do období 1938–1943, zvláštní pozornost byla při původním výběru kladena zejména na léta 1938–1939. Spisy se týkají především hospodářské podpory německého obyvatelstva v Sudetech, nové správní organizace odtrženého sudetoněmeckého území a jeho hospodářského začleňování do Říše, ale i německých podniků a bank působících na celém území Čech a Moravy. Mikrofilmy dále obsahují písemnosti k výstavbě Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě i organizaci protektorátní správy obecně.


Dokumentace ve formátech PDF:

Informace o fondu (PDF — 47 kB)

Záznamy o archiváliích (PDF — 573 kB)

Rejstřík osobní (PDF — 564 kB)

zpět na stránku Seznamy archivních pomůcek »