2015

Cena Rudolfa Medka pro rok 2015

Paní Raisa Machatková, prom. hist., dlouholetá odborná archivářka Národního archivu, se stala nositelkou Ceny Rudolfa Medka pro rok 2015. Ocenění získala za svůj mimořádný příspěvek ke zpracování a zpřístupnění osobních fondů i fondů institucionální povahy vztahujících se k činnosti ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a za svou bohatou publikační a ediční činnost související s touto problematikou.

Cena, kterou paní Raisa Machatková převzala 26. května, je udělována Národní knihovnou ČR — Slovanskou knihovnou (letos společně se spolkem Ruská tradice) od r. 2008. Jejím cílem je ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury, kteří se zabývají česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století.

Tisková zpráva (PDF — 74 kB)


Konference CNZ — Význam dokumentů v životních situacích

Jubilejní 10. ročník odborné konference, věnované problematice dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, se uskuteční v úterý 6. října 2015 v prostorách Národního archivu v Praze. Jak podtitul letošní konference — Význam dokumentů v životních situacích — napovídá, organizátorům se podařilo nastolit zajímavá témata a připravit kvalitní a skvěle obsazený program. Hlavním hostem konference je Dr. Dinesh CATRE, ředitel indického střediska Centre of Excellence for Digital Preservation, s příspěvkem nazvaným „Uchovávání digitálních informací v rámci eGovernmentu“. Osobní záštitu nad konferencí převzala ředitelka Národního archivu v Praze paní Eva Drašarová a místopředseda Parlamentu poslanecké sněmovny ČR pan Jan Bartošek.

Program

Přihláška


Nad krajinou slz a radiace — odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy.

Výstava vychází z dosud nepublikovaných leteckých snímků, které zachycují, jak postupnou proměnu krajiny poznamenané produkcí uranové rudy, tak pracoviště a tábory nesvobodných pracovních sil (1946–1986). Uranová ruda nabývá na významu po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Sovětský svaz nedisponoval touto zbraní a veškeré své úsilí napřel k tomu, aby ji co nejrychleji vyrobil. Jeho první atomová bomba vybuchla 29. 8. 1949 u Semipalatinska. K jejímu sestrojení byla převážně využita (zneužita) uranová ruda, která pocházela z území tehdejšího Československa. Po konci 2. světové války se na Jáchymovsku nacházely jediné otevřené provozuschopné uranové doly v mocenské sféře Sovětského svazu. Kromě civilních zaměstnanců se na těžbě uranové rudy podílely nesvobodné pracovní síly v podobě německých válečných zajatců (1946–1950), chovanců táborů nucených prací (1949–1951) a dále pak odsouzených ve výkonu trestu (1949–1986). Tito nedobrovolní pracovníci byli soustředěni do třech oblastí Jáchymovska, Hornoslavkovska a Příbramska.

Nejstarší letecké snímky pocházejí z roku 1936 a zachycují téměř uranovou těžbou nedotčenou krajinu. Tyto snímky tvoří základ pro srovnávání rozrůstání měst v oblastech těžby (Ostrov, Horní Slavkov a Příbram) zejména během 50. let minulého století. Na nich je již zcela jasně patrný vliv těžby uranové rudy na krajinu (budování pracovních táborů, budování důlních děl, šachet, odvalů, koridorů v neposlední řadě i rozšiřování měst). Na snímcích z 60. a 70. let 20. století je znatelný rozmach těžby na Příbramsku doprovázený rozvojem města i následný útlum těžby na Jáchymovsku a Příbramsku. Letecké snímky doprovází dobové dokumenty, které ukazují perzekuci a utrpení jednotlivých vězňů, a fotografie, zachycující dnešní stav lokalit. Výstavu doprovází ivosudy vybraných vězňů, které zobrazují jejich tragický osud.

Pravdou je, že kolem těžby uranové rudy koluje stále řada mýtů, dodnes tradovaných a snad i uměle udržovaných. Podrobné vědecké bádání, objektivní a nestranný pohled na dané téma může přispět k odmýtizování některých polopravd a k reálnému pohledu na historické události.

Pozvánka (PDF — 3 MB)


Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.

Národní archiv připravuje ve své hlavní budově v Praze 4 na Chodovci výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“, která bude otevřena pro veřejnost ve dnech 26. – 30. 6. 2015. Záměrem této výstavní akce je důstojným způsobem připomenout 600. výročí Husova upálení. Expozice má komorní charakter, přesto soustřeďuje historicky nejvzácnější dokumenty z fondů a sbírek Národního archivu, rámcově spojené s Husovým působením a dobou, v níž žil.

Ideové jádro výstavy tvoří dva exponáty. Na prvním místě kališnický Litoměřický graduál (kniha s liturgickými zpěvy), pořízený před rokem 1517, s monumentálními vyobrazeními mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Druhým klíčovým exponátem bude faksimile tak zvaného stížného listu české a moravské šlechty proti Husovu upálení z 2. září 1415, zaslaného kostnickému koncilu. Jedná se o mistrovsky provedenou kopii jednoho z klíčových dokumentů českých dějin, vyhotovenou podle originálu zachovaného v Univerzitní knihovně v Edinburgu ve Skotsku. Faksimile vzniklo roku 2008, díky prostředkům poskytnutým Ministerstvem vnitra České republiky.

Litoměřický graduál, jeden z největších uměleckých a kulturních skvostů dochovaných na území České republiky bude doslova šperkem celé expozice. Jeho obsahem (kromě liturgických zpěvů) jsou monumentální vyobrazení mistra Jana Husa před kostnickým koncilem a na mučednické hranici 6. července 1415. Graduál patří k nejcennějším uměleckým a kulturním pokladům, o které pečují archivy České republiky. Monumentální kališnický graduál o váze téměř 60 kg, šířce 55, délce 76,5 a výšce 28 cm vznikl před rokem 1517. Jeho výzdoba představuje vrchol závěrečného období knižního malířství doby jagellonské v Čechách. Před vystavením bude šetrně restaurován. Restaurátorské zásahy však budou minimalizovány a směřovány převážně k zajištění barevné vrstvy bohatě iluminované výzdoby, proti jejímu dalšímu opadávání. Nezbytné bude doplnění ztracených prvků kování. Restaurátorské práce budou probíhat v oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu. Exponát zapůjčil do Národního archivu Státní oblastní archiv v Litoměřicích —Státní okresní archiv Litoměřice.

Pozoruhodný je nejen stížný list proti upálení mistra Jana Husa, prezentovaný formou faksimile, ale zejména poměrně neznámá kostnická reakce na něj, předvolání k soudu pro české šlechtice. Listina byla 9. května 1418 veřejně vyhlášena v Kostnici a přibita na dveře kostela sv. Štěpána a poté katedrály Panny Marie (viz otvory při horním okraji listiny).

Kolem těchto ústředních exponátů budou v podobě symbolické mozaiky veřejnosti prezentovány další archivní unikáty přibližující „Husův svět“. Půjde například o listiny z fondu „Archiv České koruny“, národní kulturní památky, předložené přímo králi Václavovi IV. v souvislosti s pozváním na církevní koncil v Pise, který předcházel kostnickému koncilu. Nenahraditelné dokumenty připomenou osobnost Husova nejbližšího druha, mistra Jeronýma Pražského, upáleného v Kostnici roku 1416, přiblíží pražskou univerzitu — konkrétně kolej polské královny Hedviky, duchovně spojenou s Betlémskou kaplí a jejím správcem Janem Husem, představí jednoho z horlivých Husových stoupenců z řad drobné šlechty — králova služebníka Jana Žižku z Trocnova a další historické skutečnosti.

Výstava mimořádně bohatá na archivní unikáty, vůbec poprvé seznámí širokou veřejnost s nejvýznamnějšími historickými dokumenty k husovské problematice, které jsou uloženy ve fondech a sbírkách Národního archivu a Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Nejcennější exponáty byly převezeny do Výstavního sálu Národního archivu za asistence ochranné služby Policie ČR.

Fotogalerie

Kdy: 26. — 30. června 2015

Čas: 10:00 – 17:00 hodin

Kde: Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4, Chodovec

Vstup zdarma

Doprovodné akce: dvě volně přístupné přednášky v pátek 26. června 2015 v 16 hod. a v neděli 28. června 2015 ve 14:30 hod. v přednáškovém sále Národního archivu.

PhDr. Denko Čumlivski

na začátek stránky »