Zbyšek Stodůlka prezentoval možnosti digitálního archivu při ochraně archiválií na konferenci „Ztráty a nálezy”

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádal 13. října 2015 konferenci ZTRÁTY A NÁLEZY aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů. V rámci konference zazněl také příspěvek Zbyška Stodůlky, ve kterém krátce seznámil přítomné s aktuální situací Národního digitálního archivu. V následující části Stodůlka prezentoval obecné, ale i konkrétní požadavky na důvěryhodný digitální archiv, jenž by měl zajistit dlouhodobé ukládání digitálních archiválií. Na konkrétních příkladech ukázal problematické typy digitálních dokumentů, u kterých hrozí, anebo již nastává, jejich ztráta. Zvláštní pozornost věnoval databázím. Na závěr připomněl důležitý aspekt digitálního archivu, kterým je zpřístupnění archiválií, jež i po obsahové stránce musí vycházet vstříc badatelským očekáváním, která se proměňují.

(19. 10. 2015)